Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Těmito Obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi subjektem Ivo Bukáček – 1000 a 1 Fór, IČ: 45602689, DIČ: CZ 6611021175, se sídlem Tetčická 27, 664 47 Střelice (dále jen jako "prodávající" nebo „dodavatel“) a druhými stranami (dále jen jako "kupující“ nebo “odběratel“).

2. NÁLEŽITOSTI SMLOUVY

Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě předchozí písemné, e-mailové, telefonické, on-line nebo ústní objednávky kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

  • obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího (je-li kupující fyzickou osobou nepodnikající, uvede jméno, příjmení a bydliště)
  • IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH)
  • druh produktu (dále též jen jako „zboží“), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku prodávajícího
  • množství požadovaných kusů produktů (zboží)
  • místo a termín dodání
  • způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží (tj. hotově nebo bankovním převodem)
  • v případě písemné objednávky čitelný podpis kupujícího nebo jeho oprávněného zástupce kupujícího
  • závazek kupujícího uhradit kupní cenu
  • souhlas kupujícího s těmito Obchodními podmínkami (tzn. souhlas kupujícího učiněný ve smyslu ustanovení § 273 odst. 1 zák.č. 513/1991 Sb.)
  • souhlas kupujícího ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zák.č. 513/1991 Sb. (tj. souhlas kupujícího, že se jeho závazkový vztah s prodávajícím bude řídit Obchodním zákoníkem v platném znění)

3. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Na základě elektronické objednávky (e-mailem či on-line) kupujícího, splňující shora uvedené požadavky, prodávající vystaví kupujícímu potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh zboží, předpokládanou položkovou kupní cenu a celkovou kupní cenu za objednané zboží, množství jednotlivých druhů zboží jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín předání k přepravě, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. Potvrzení objednávky zašle prodávající obratem na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. V případě písemného potvrzení má kupující právo do 24 hodin od obdržení potvrzení objednávky podat prodávajícímu písemně návrh na změnu objednávky nebo na její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je kupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v potvrzení objednávky (tj. v množství a druhu zboží jak bylo původně kupujícím objednáno). V případě návrhu kupujícího na změnu objednávky prodávající kupujícímu znovu vystaví nové potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh zboží, předpokládanou kupní cenu a celkovou kupní cenu za objednané zboží, množství jednotlivých druhů zboží, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. Kupní smlouva mezi oběma stranami, a to v té podobě, jak je uvedeno v pozdějším potvrzení objednávky, je pak uzavřena okamžikem, kdy toto potvrzení objednávky obdrží kupující na jím uvedenou e-mailovou adresu. Za potvrzení objednávky se považuje i její faktické splnění prodávajícím, není-li mezi stranami dohodnuto jinak. Kupující se zavazuje předmět či službu (pozn. jaké služby klient poskytuje?) plnění převzít a v dohodnutých termínech a řádně zaplatit. Před uzavřením první kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím v rámci jejich obchodních vztahů musí kupující prodávajícímu předložit doklad o oprávnění ke své podnikatelské činnosti (platný výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo koncesní listinu). Povinnost kupujícího uvedená v předchozí větě se nevztahuje na případy, kdy si kupující objednává zboží pro vlastní potřebu jako spotřebitel.

4. CENA

Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Jestliže se po uzavření kupní smlouvy podstatně změní náklady vztahující se k plnění předmětu smlouvy, smluvní strany se dohodnou písemně na úpravě ceny (JAKÝM ZPŮSOBEM? pozn.: záleží na dosavadní praxi klienta). Za podstatnou změnu nákladů se považuje zvýšení nebo snížení o … (např. v procentech). Cena zboží zahrnuje balné. Součástí ceny zboží není jeho doprava kupujícímu. Minimální částka objednávky je 100,-Kč. K takové a vyšší objednávce není účtováno balné. Nižší objednávku je nutno domluvit telefonicky nebo zaslat na náš e-mail (políčko kontakt). K takové objednávce bude připočteno balné ve výši 30,-Kč k běžným ceníkovým položkám.

5. TERMÍN PLNĚNÍ

Dnem dodání je den odeslání či předání k přepravě, případně osobní převzetí zboží kupujícím v prodejně dodavatele. Dodávky po částech jsou možné po dohodě s kupujícím. O částečných dodávkách prodávající informuje kupujícího předem prostřednictvím e-mailu. Pokud kupující nepřevezme zboží v termínu a na místě, které si sám v objednávce určil, bylo smluvními stranami dohodnuto, že prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat skladné a úhradu nákladů až do plné výše kupní ceny dle způsobilosti zboží k opětovnému prodeji.

6. EXPEDICE A PŘECHOD RIZIKA

Pokud není smluvními stranami dohodnut zvláštní způsob balení, je zboží odesláno v papírové krabici, obálce nebo v balícím papíru dle charakteru objednaného zboží. Riziko nahodilé zkázy přechází na kupujícího okamžikem předání zboží prodávajícím k přepravě dopravci či v případě osobního odběru kupujícím.

7. VADNÉ A POZDNÍ PLNĚNÍ

Prodávající odpovídá odběrateli za vady zboží dle § 422 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. Odběratel je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí. Při osobním odběru zboží je kupující povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru zboží dodavateli neprodleně oznámit. Prodávající kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit či dodat náhradní zboží, prodávající tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí. Při dodání zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce je prodávající povinen uplatnit nároky z vad množství a druhu prodávaného zboží do 7 pracovních dnů od předání zboží dopravcem. V případě, že má zboží zjevné vady již při dodání prostřednictvím dopravce, je kupující oprávněn odmítnout převzetí zboží. V případě odmítnutí převzetí z důvodu zjevných vad nemá prodávající právo požadovat skladné a úhradu nákladů jak vyplývá z úpravy uvedené pod bodem 5. těchto Podmínek. Odmítnutí převzetí z důvodu zjevných vad zboží je považováno za odstoupení od smlouvy. Kupující je povinen nároky za vady ve stanovené lhůtě uplatnit u prodávajícího písemně, s popisem vady. V případě vady druhu zboží je kupující oprávněn požadovat dodání náhradního zboží jen tehdy, jestliže vadné zboží bude vráceno prodávajícímu v původním (nepoškozeném) balení. Prodávající zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu odstranit bezodkladně, prodávající tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu prodávající vyrozumí kupujícího týmž způsobem, jakým probíhala dosavadní komunikace mezi smluvními stranami. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé nesprávným použitím anebo skladováním dodaného zboží kupujícím.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY A VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Pokud není sjednána platba v hotovosti na pokladně prodávajícího, je kupující povinen uhradit fakturu v plné výši do termínu uvedeném na faktuře. Prodávající vystaví fakturu při dodání zboží kupujícímu. V pochybnostech se má za to, že kupující fakturu obdržel 3 den po dodání zboží. Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list a prokazuje převzetí zboží kupujícím. V případě, že má kupující zájem platit předem na účet prodávajícího, musí toto uvést v objednávce. V tomto případě bude odečtena částka 30,-Kč za doběrečné z celkové ceny za dopravu a zboží bude odesláno až po přípisu částky na účet prodávajícího. S obchodníky, agenturami, divadly apod. je možné dohodnout se na odlišných platebních podmínkách, než-li je uvedeno v předchozí větě. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, se zavazuje kupující uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení a od 7. dne prodlení ve výši 0,3 % denně za každý den prodlení do zaplacení celé fakturované částky. Okamžikem úhrady celé kupní ceny včetně smluvní pokuty přechází vlastnické právo na kupujícího. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží. Kupující se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům prodávajícího. Povinností kupujícího zaplatit kupní cenu, případně smluvní pokutu a zákonný úrok z prodlení není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy. Zboží zasílá prodávající převážně na dobírku.

DOPRAVA ZDARMA PŘI OBJEDNÁVCE NAD 2000 Kč

SLUŽBA IN TIME OBJEDNEJTE ZBOŽÍ DO 12H, ZÍTRA JEJ MÁTE

KVALITA ZARUČENA PRODÁVÁME OVĚŘENOU PYROTECHNIKU

Pokračovat v nákupu Přejít do košíku
Zrušit Přidat do košíku
Doprava zdarma při objednávce nad 200€
Zavřít