Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Těmito Obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi subjektem Ivo Bukáček – 1000 a 1 Fór, IČ: 45602689, DIČ: CZ 6611021175, se sídlem Tetčická 27, 664 47 Střelice (dále jen jako "prodávající" nebo „dodavatel“) a druhými stranami (dále jen jako "kupující“ nebo “odběratel“).

2. NÁLEŽITOSTI SMLOUVY

Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě předchozí písemné, e-mailové, telefonické, on-line nebo ústní objednávky kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

  • obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího (je-li kupující fyzickou osobou nepodnikající, uvede jméno, příjmení a bydliště)
  • IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH)
  • druh produktu (dále též jen jako „zboží“), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku prodávajícího
  • množství požadovaných kusů produktů (zboží)
  • místo a termín dodání
  • způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží (tj. hotově nebo bankovním převodem)
  • v případě písemné objednávky čitelný podpis kupujícího nebo jeho oprávněného zástupce kupujícího
  • závazek kupujícího uhradit kupní cenu
  • souhlas kupujícího s těmito Obchodními podmínkami (tzn. souhlas kupujícího učiněný ve smyslu ustanovení § 273 odst. 1 zák.č. 513/1991 Sb.)
  • souhlas kupujícího ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zák.č. 513/1991 Sb. (tj. souhlas kupujícího, že se jeho závazkový vztah s prodávajícím bude řídit Obchodním zákoníkem v platném znění)

3. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Na základě elektronické objednávky (e-mailem či on-line) kupujícího, splňující shora uvedené požadavky, prodávající vystaví kupujícímu potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh zboží, předpokládanou položkovou kupní cenu a celkovou kupní cenu za objednané zboží, množství jednotlivých druhů zboží jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín předání k přepravě, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. Potvrzení objednávky zašle prodávající obratem na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. V případě písemného potvrzení má kupující právo do 24 hodin od obdržení potvrzení objednávky podat prodávajícímu písemně návrh na změnu objednávky nebo na její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je kupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v potvrzení objednávky (tj. v množství a druhu zboží jak bylo původně kupujícím objednáno). V případě návrhu kupujícího na změnu objednávky prodávající kupujícímu znovu vystaví nové potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh zboží, předpokládanou kupní cenu a celkovou kupní cenu za objednané zboží, množství jednotlivých druhů zboží, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. Kupní smlouva mezi oběma stranami, a to v té podobě, jak je uvedeno v pozdějším potvrzení objednávky, je pak uzavřena okamžikem, kdy toto potvrzení objednávky obdrží kupující na jím uvedenou e-mailovou adresu. Za potvrzení objednávky se považuje i její faktické splnění prodávajícím, není-li mezi stranami dohodnuto jinak. Kupující se zavazuje předmět či službu (pozn. jaké služby klient poskytuje?) plnění převzít a v dohodnutých termínech a řádně zaplatit. Před uzavřením první kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím v rámci jejich obchodních vztahů musí kupující prodávajícímu předložit doklad o oprávnění ke své podnikatelské činnosti (platný výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo koncesní listinu). Povinnost kupujícího uvedená v předchozí větě se nevztahuje na případy, kdy si kupující objednává zboží pro vlastní potřebu jako spotřebitel.

4. CENA

Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Jestliže se po uzavření kupní smlouvy podstatně změní náklady vztahující se k plnění předmětu smlouvy, smluvní strany se dohodnou písemně na úpravě ceny (JAKÝM ZPŮSOBEM? pozn.: záleží na dosavadní praxi klienta). Za podstatnou změnu nákladů se považuje zvýšení nebo snížení o … (např. v procentech). Cena zboží zahrnuje balné. Součástí ceny zboží není jeho doprava kupujícímu. Minimální částka objednávky je 100,-Kč. K takové a vyšší objednávce není účtováno balné. Nižší objednávku je nutno domluvit telefonicky nebo zaslat na náš e-mail (políčko kontakt). K takové objednávce bude připočteno balné ve výši 30,-Kč k běžným ceníkovým položkám.

5. TERMÍN PLNĚNÍ

Dnem dodání je den odeslání či předání k přepravě, případně osobní převzetí zboží kupujícím v prodejně dodavatele. Dodávky po částech jsou možné po dohodě s kupujícím. O částečných dodávkách prodávající informuje kupujícího předem prostřednictvím e-mailu. Pokud kupující nepřevezme zboží v termínu a na místě, které si sám v objednávce určil, bylo smluvními stranami dohodnuto, že prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat skladné a úhradu nákladů až do plné výše kupní ceny dle způsobilosti zboží k opětovnému prodeji.

6. EXPEDICE A PŘECHOD RIZIKA

Pokud není smluvními stranami dohodnut zvláštní způsob balení, je zboží odesláno v papírové krabici, obálce nebo v balícím papíru dle charakteru objednaného zboží. Riziko nahodilé zkázy přechází na kupujícího okamžikem předání zboží prodávajícím k přepravě dopravci či v případě osobního odběru kupujícím.

7. VADNÉ A POZDNÍ PLNĚNÍ

Prodávající odpovídá odběrateli za vady zboží dle § 422 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. Odběratel je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí. Při osobním odběru zboží je kupující povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru zboží dodavateli neprodleně oznámit. Prodávající kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit či dodat náhradní zboží, prodávající tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí. Při dodání zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce je prodávající povinen uplatnit nároky z vad množství a druhu prodávaného zboží do 7 pracovních dnů od předání zboží dopravcem. V případě, že má zboží zjevné vady již při dodání prostřednictvím dopravce, je kupující oprávněn odmítnout převzetí zboží. V případě odmítnutí převzetí z důvodu zjevných vad nemá prodávající právo požadovat skladné a úhradu nákladů jak vyplývá z úpravy uvedené pod bodem 5. těchto Podmínek. Odmítnutí převzetí z důvodu zjevných vad zboží je považováno za odstoupení od smlouvy. Kupující je povinen nároky za vady ve stanovené lhůtě uplatnit u prodávajícího písemně, s popisem vady. V případě vady druhu zboží je kupující oprávněn požadovat dodání náhradního zboží jen tehdy, jestliže vadné zboží bude vráceno prodávajícímu v původním (nepoškozeném) balení. Prodávající zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu odstranit bezodkladně, prodávající tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu prodávající vyrozumí kupujícího týmž způsobem, jakým probíhala dosavadní komunikace mezi smluvními stranami. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé nesprávným použitím anebo skladováním dodaného zboží kupujícím.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY A VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Pokud není sjednána platba v hotovosti na pokladně prodávajícího, je kupující povinen uhradit fakturu v plné výši do termínu uvedeném na faktuře. Prodávající vystaví fakturu při dodání zboží kupujícímu. V pochybnostech se má za to, že kupující fakturu obdržel 3 den po dodání zboží. Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list a prokazuje převzetí zboží kupujícím. V případě, že má kupující zájem platit předem na účet prodávajícího, musí toto uvést v objednávce. V tomto případě bude odečtena částka 30,-Kč za doběrečné z celkové ceny za dopravu a zboží bude odesláno až po přípisu částky na účet prodávajícího. S obchodníky, agenturami, divadly apod. je možné dohodnout se na odlišných platebních podmínkách, než-li je uvedeno v předchozí větě. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, se zavazuje kupující uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení a od 7. dne prodlení ve výši 0,3 % denně za každý den prodlení do zaplacení celé fakturované částky. Okamžikem úhrady celé kupní ceny včetně smluvní pokuty přechází vlastnické právo na kupujícího. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží. Kupující se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům prodávajícího. Povinností kupujícího zaplatit kupní cenu, případně smluvní pokutu a zákonný úrok z prodlení není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy. Zboží zasílá prodávající převážně na dobírku.

9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ - ADR

K mimosoudnírnu řešení spotřebitelských sporu z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567115, 120 00 Praha, IČo ooozo869, internetová adresa
http://www.coi.cz, bližšíin formace naleznete rovněž na internetových stránkách
http:lladr.coi.czje kontaktním místem podle Nďízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
52412013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporu je určena pro řešenÍ
spotřebitelských sporů (tzv. ADR).
U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line
formuláře, dostupného na internétových stránkách České obchodní
inspekce : https ://adr.coi. czlcs.

 

DOPRAVA ZDARMA PŘI OBJEDNÁVCE NAD 2000 Kč

SLUŽBA IN TIME OBJEDNEJTE ZBOŽÍ DO 12H, ZÍTRA JEJ MÁTE

KVALITA ZARUČENA PRODÁVÁME OVĚŘENOU PYROTECHNIKU

Pokračovat v nákupu Přejít do košíku
Zrušit Přidat do košíku
Doprava zdarma při objednávce nad 200€
Zavřít